Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Организација

Правилником о унутрашњој организацији у Комуналном предузећу “Комуналац” акционарско друштво Лакташи (у даљем тексту: Друштво), уређује се: унутрашње организационе јединице и њихова надлежност, начин руковођења и друга питања од значаја за рад Друштва.

Унутрашња организација Друштва се заснива на основним принципима који обезбјеђују ефикасност обављања послова из дјелатности Друштва, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Дјелокруг рада Друштва утврђен је Статутом Друштва. За обављање послова из дјелокруга рада Друштва образују се сљедеће организационе јединице:
1. Управа Друштва
2. Служба за техничке послове,
3. Служба за финансијско-рачуноводствене послове;
4. Служба за правне, кадровске и опште послове

Управу Друштва чини директор, који обавља функцију у складу са Законом и Сатутом Друштва.

У Служби за техничке послове образују се као унутрашње организационе јединице:
1. Радна јединица јавне хигијене,
2. Радна јединица комуналне хигијене
3. Радна јединица градског гробља
4. Радна јединица рециклирања комуналног отпада
5. Радна јединица одржавања путева

У Служби за финансијско-рачуноводствене послове образују се као унутрашње организационе јединице:
1. Одјељење рачуноводства
2. Одјељење за наплату.

Служба за техничке послове
Руководилац службе за техничке послове руководи техничким пословима који се обављају у служби за техничке послове и координира техничким пословима у радним јединицама службе за техничке послове. За свој рад и стање послова у служби, руководилац службе одговоран је директору Друштва.

1. Радна јединица јавне хигијене, као унутрашња организациона јединица Службе за техничке послове, обавља послове везане за чишћење улица, тргова, тротоара и других јавних површина, чишћења и одржавања у зимским условима, кошења јавних површина и обављање других послова по налогу шефа радне јединице и руководиоца службе за техничке послове.

2. Радна јединица комуналне хигијене, као унутрашња организациона јединица Службе за техничке послове, обавља послове који се односе на прикупљање и одвоз комуналног отпада од домаћинстава и привредних субјеката, одржавање и оправку возила и грађевинских машина Друштва, регистрацију и технички преглед возила и административне послове с тим у вези, распоређивање возила и механизације сходно потребама организационих јединица и издавање путних налога, евидентирање и анализа утрошка горива, мазива и резервних дијелова, евидентирање радних и путних налога, браварске и варилачке послове за потребе Друштва и друге послове по налогу шефа радне јединице и руководиоца службе за техничке послове.

3. Радна јединица градског гробља, као унутрашња организациона јединица Службе за техничке послове, обавља послове вођења евиденција о извршеним пословима погребне дјелатности односно евиденцију и регистар сахрањених лица, обавља погребне услуге, врши укоп посмртних остатака и обавља остале послове у вези са сахрањивањем посмртних остатака, одржава чистоћу на градском гробљу, као и чиостоћу опреме, прибора и алата, изводи радове на уређењу гробова и гробља, врши градњу гробница и друге послове по налогу шефа радне јединице и руководиоца службе за техничке послове.

4. Радна јединица рециклирања комуналног отпада као унутрашња организациона јединица Службе за техничке послове, обавља послове који се односе на сортирање и прераду отпада са циљем његовог даљег кориштења, пресовање и балирање прерађеног отпада, везивање и отпремање пресованог и балираног отпада и друге послове по налогу руководиоца техничке службе.

5. Радна јединица одржавање путева као унутрашња организациона јединица Службе за техничке послове, обавља послове које се односе на постављање знакова и саобраћајне сигнализације, брине се о исправности хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржава банкине у путном појасу, констатује неправилности на терену те даје препоруку за отклањање истихи друге послове по налогу руководица техничке службе.

Служба за финансијско-рачуноводствене послове
Служба за финансијско-рачуноводствене послове обавља стручне послове који се односе на финансијске активности Друштва у складу са важећим прописима, праћење примјене финансијских и рачуноводствених прописа, организацију и вођење књиговодства, обрачун примања радника у складу са важећим прописима, подјелу рачуна и наплату потраживања Друштва, планирање набавки за потребе организационих јединица Службе, те друге послове одређене Правилником о унутрашњој организацији.

1. Одјељење рачуноводства као унутрашња организациона јединица Службе за финансијско-рачуноводствене послове, обавља стручне и административне послове који се односе на припрему и израду периодичних и годишњих обрачуна и извјештаја, припрема података за израду производно финансијског плана, организацију и вођење књиговодства: купаца, добављача, основних средстава, ситног инвентара, потрошног материјала, свакодневно прати стање жиро и других рачуна Друштва, вођење благајне, врши и обезбјеђује уредан и благовремен обрачун: плата, топлог оброка, превоза, регреса и других примања радника у складу са законским прописима и актима Друштва, вођење картотеке и друге евиденције о примањима радника, провођење судских рјешења и административних забрана на платама радника, праћење примјене финансијских и рачуноводствених прописа, планирање и припрему набавки за потребе организацоне јединице, као и друге сродне послове.

2. Одјељење за наплату, као унутрашња организациона јединица Службе за финансијско-рачуноводствене послове, обавља стручне и административне послове који се односе на вођење и ажурирање корисничке евиденције за комуналне услуге, услуге зелене и градске пијаце и услуге кориштења паркинг простора, доставу рачуна за извршене услуге потрошачима, наплату рачуна за извршене услуге, опомињање и преговарање са потрошачима око измирења дуга, анализа успјешности наплате и предлагање мјера у циљу побољшања исте, предлагање начина наплате потраживања Друштва, праћење реализације уговора који се односе на наплату потраживања, предлагање утужења, планирање и припрему набавки за потребе организацоне јединице, припрема утужења потрошача због неизмирених обавеза по основу рачуна за комуналне услуге, пријем и обрада рекламација, као и друге сродне послове.

Служба за правне, кадровске и опште послове
Служба за правне, кадровске и опште послове, обавља стручне и административне послове који се односе на израду нормативних аката Друштва и њиховох измјена и допуна и давања стручних мишљења, праћење законских прописа из области заштите на раду, предузимање потребних правних радњи пред судовима и органима управе, пружање стручне помоћи организационим јединицама Друштва у примјени прописа, организовање и припрема материјала за рад Надзорног одбора и Скупштине акционара Друштва и вођење записника са сједница истих, обављање других правних послова за потребе Надзорног одбора и Скупштине акционара у складу са важећим прописима, израда уговора за потребе Друштва, разматрање и давање стручног мишљења у вези уговора који се понуде Друштву, стручно-техничке послове који се односе на материјалну и дисциплинску одговорност радника, кадровске и друге послове из радних односа (израда уговора о раду, одлука, рјешења, потврда и слично), пријем и отпремање поште Друштва, одржавања хигијене у просторијама Друштва, као и друге сродне послове.

Руководјење организационим јединицама
Друштвом руководи директор Друштва у складу са Законом о јавним предузећима, Статутом и актима Друштва. У одсуству директора мијења га лице које директор одреди.
Радом служби руководи руководилац службе.
Радом одјељења руководи руководилац одјељења.
Радом радних јединица руководи шеф радне јединице

У одсуству руководиоца организационе јединице мијења га лице које директор одреди или се, на приједлог руководиоца, врши задужење појединих запослених у оквиру организационе јединице да обављају послове из дјелокруга рада руководиоца, а који не трпе одлагање.
За свој рад и управљање руководиоци служби одговарају директору. Руководиоци осталих организационих јединица за свој рад и управљање одговарају руководиоцу службе чији су организациони дио и директору.

Подаци о радницима
У друштву је запослено укупно 55 радника.

Систематизација радних мјеста 

У Друштву је систематизовано 33 радна мјеста која имају своје називе и описно показују радне задатке који се обављају на радним мјестима.

1. Директор Друштва
2. Руководилац службе за правне, опште и кадровске послове
3. Стручни сарадник за правне послове
4. Руководилац службе за финансијско-рачуноводствене послове
5. Шеф одјељења рачуноводства
6. Благајник
7. Књиговођа
8. Шеф одјељења за продају и наплату
9. Стручни сарадник за опште послове и послове јавних набавки
10. Референт маркетинга и наплате
11. Пословни секретар
12. Руководилац службе за техничке послове
13. Референт набавке
14. Шеф радне јединице комунална хигијена
15. Административни радник и складиштар возног парка
16. Шеф радне јединице јавна хигијена
17. Шеф радне јединице градског гробља
18. Шеф радне јединице рециклирања комуналног отпада
19. Шеф радне јединице одржавање путева
20. Инкасанти и промотер
21. Радник на наплати паркирања
22. Радници на одржавању јавне хигијене и зелених површина
23. Радници на утовару комуналног отпада
24. Радници на производњи цвијећа и украсног биља
25. Трговац на градском гробљу
26. Димњачар
27. Радници на одржавању градског гробља
28. Радник на одржавању путева
29. Радник на одржавању комуналне опреме
30. Радник на одржавању комуналне опреме-механичар
31. Возач
32. Радник на рециклирању комуналног отпада
33. Курир/хигијеничар

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net