Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

О нама

КП „Комуналац“ а.д. Лакташи ( у даљем тексту: Предузеће) основано је као јавно предузеће од локалног значаја, са већинским капиталом у власништву општине Лакташи ( 65,00 % )  и сједиштем у улици Мире Цикоте бр. 4, Лакташи. Просјечан број запослених је 56 према подацима на крају децембра 2015. године.

Своје пословање обавља у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима Републике Српске.

Регистровано је код Републичког завода за статистику са основном шифром дјелатности 38.11.

Предузеће је регистровано код Пореске управе Републике Српске под бројем ( ЈИБ ) 4401147930002 , а код Управе за индиректно опорезивање БИХ под бројем (ИБ) 401147930002.

Дјелатност Предузеће дефинисана је Статутом КП „Комуналац“ а.д. Лакташи:

 • прикупљање и одвоз комуналног отпада од домаћинстава и привредних субјеката
 • одржавању јавне хигијене током цијеле године,
 • кошење уређених и неуређених травнатих површина,
 • погребне услуге,
 • издавање пијачних тезги,
 • зимско одржавање улица,
 • одржавање путева итд.

У складу са чланом 86. Статута Предузеће дужно је да изради План пословања за наредну пословну годину. Предузеће је сачинило План пословања за 2016. годину који представља пројекцију планираног обима пословања и процјену годишњих прихода и расхода.

План пословања за 2016. годину  достављамо на упознавање СО Лакташи, као већинског власника, са планираним активностима у циљу унапређење нивоа квалитета јавне хигијене на територији општине Лакташи у 2016. години, као и надлежним органима Предузећа на разматрање и усвајање.

Извори финансирања Предузеће су:

 1. средства из Буџета општине Лакташи на основу уговора према планираним активностима у склопу радова везаних за заједничку комуналну потрошњу, и
 1. властити приходи од:
 • пружања услуга одвоза смећа,
 • наплате плацарине на пијаци,
 • погребних дјелатности,
 • димњачарских услуга,
 • услуга путне службе,
 • осталих услуга које пружамо привредним и физичким лицима у склопу регистроване дјелатности.

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних мjеста) утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из дјелатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена је Правилником и описом послова биће организована путем сектора (Служби).

Организациону структуру Предузећа чини:

 • скупштина акционара,
 • надзорни одбор,
 • директор,
 • служба општих послова,
 • финансијска служба ( обухвата рачуноводство и наплатну службу ) и
 • техничка служба (обухвата комуналну хигијену, јавну хигијену, димњачарску службу, путну службу и градско гробље ).
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net